Zorgboerderij Westhoeve
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Zorgboerderij Westhoeve
Dit is de privacyverklaring van Zorgboerderij Westhoeve, Westdijk 6, 4515 SJ IJzendijke.
Telefoonnummer: 06 – 42 26 23 66
E-mail: info@zorgboerderijwesthoeve.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij verwerken alleen de gegevens die wettelijk (NL Zorgwetgeving) en administratief nodig zijn voor het uitvoeren van de onderlinge overeenkomsten of een ander doel waarvoor toestemming is gegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN-nummer

Daarnaast staat in de wet dat sommige persoonsgegevens ‘bijzonder’ zijn. Met deze gegevens moeten we extra voorzichtig omgaan. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, zoals de medicijnen die u inneemt.

Wij verwerken bovenstaande gegevens om de volgende redenen:

  • Om de zorg en hulp te verlenen zoals we hebben afgesproken in het begeleidingsplan;
  • Om onze administratie bij te houden;
  • Om medewerkers te voorzien van de nodige informatie;
  • Om uitvoering te geven aan wetten en regels.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Cliëntendossiers worden bewaard conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens zullen niet aan derden worden gedeeld, tenzij het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is om deze te delen. Er zal dan een verwerkingsovereenkomst getekend worden. Hiervoor zal altijd toestemming aan u gevraagd worden. De toestemming om informatie te delen kan te allen
tijde ingetrokken worden.
U heeft het recht op dataportabiliteit (het recht van overdraagbaarheid van digitale gegevens).

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, ingezien en indien nodig aangepast worden. Ze kunnen niet verwijderd worden zolang deze nodig zijn voor de overeenkomst en de geldende bewaarplicht.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Bezwaar

Wanneer u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of niet op de juiste manier verwerkt worden, vragen wij u om contact met ons op te nemen via info@zorgboerderijwesthoeve.nl of te bellen naar 06 – 42 26 23 66.
Ook willen we u wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt dit doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Bij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens Zorgboerderij Westhoeve:
Anke de Feijter
T: 06 – 42 26 23 66
E: info@zorgboerderijwesthoeve.nl